Fageettoo

Wikipedia irraa
Televijiinii Samsung Nuon N2000 fi DVDFageettoo
Yuunitii qabaneessituu fageettoo

Fageettoon  meeshaalee elektirooniksii fageenya gabaabaa irraa haada malee hojjatuudha. Akkaataa idileetti ajaja gara meeshaa to’atutti dabarsuudhaaf asattoo diimaachii (IR) ykn dambalii raadiyoo fayyadama. Fageettoolee yeroo baay’ee sagilaala, taphachiisaa DVD, sirna tiyaatira manaa, qabbaneessituu fi meeshaalee elektirooniksii biroo hedduudhaaf itti fayyadama.