Jump to content

Dugugguruu qabeeyyii

Wikipedia irraa


Dugugguruu qabeeyyii ( Afaan ingiliziin:Vertebrate ) bineensa murna Tushaaleeyyii(koordaataa) jalatti ramadamuu dha. Bineeldonni Dugugguruu qabeeyyii bineeldota lafee dugdaa qabaachuun beekamanidha. Bineeldonni lafee qabeyyii lafee keessoo lafeefi morgaa irraa ijaarame qabu. Sirna narviifi maashaa dagaage, onnee gola adda addaatti qoodameefi qaama hargansuu somba yookiin qurxumargansaa qabu. Bineeldoonni Dugugguruu qabeeyyii gita torbattii qoodamu. Isaanis: Gita Qurxummiilee ,Gita Dagal-haareeyyii ,Gita Munyuuqee ,Gita Allaattiiwaniifi ,Gita Hoosiiftootaa