Daakiyyee

Wikipedia irraa
?Ducks
The brown bird on the left is the female; the brightly colored one on the right is the male, called a drake. This is the most common duck in the world, the mallard (Anas platyrhynchos)[1]
The brown bird on the left is the female; the brightly colored one on the right is the male, called a drake. This is the most common duck in the world, the mallard (Anas platyrhynchos)[1]
odeeffannoo saayinsaawaa
mootummaa: Animalia
Murna: Chordata
Gita: Aves
Tartiiba: Anseriformes
Warra: Anatidae
Bakka isheen deemtu isaan deemu: bu'aa maxxansaa
Duck Australian freckled duck, dhiira.

Daakkiyyeen simbirroota maatii Anatidae keessa jiranidha . Daakkiyyeen shaaloo fi haadhmaara, maatii tokko keessa jiran wajjin walitti dhufeenya guddaa qabu.


Duck garee monophyletic miti. Isaanis ' form taxon ' dha. Sangaa fi hantuutni maatii tokko keessa kan jiran ta’us hantuuta hin jedhaman. Garaagarummaan inni guddaan hantuutni morma gabaabaa qabaachuu isaaniiti, akkasumas xiqqaa ta’uu isaaniiti.

Simbirroonni dambalii fi bishaan keessa cuuphaman kanneen biroo kan akka grebes fi loons, hantuuta miti. Daa'imni hantuutni hantuuta jedhama, hantuutni dhiiraa ammoo drake jedhama . Hantuutni baay’een isaanii simbirroota bishaan keessa jiraatanidha. Bishaan soogidda fi bishaan qulqulluu keessatti argamuu danda'u .

Maatiin xiqqaan Anatinae ("dabbling Daakkiyyeen") bishaan gubbaa ykn lafa irratti, ykn hamma danda'anitti gadi fageenyaan osoo guutummaatti hin liqimfamin ol-dhumuudhaan sooratu.

  1. Etymology: Ancient Greek for "flat-billed duck" [1]