Jump to content

Cedhedha

Wikipedia irraa
Cedhedha maramaa

Cedhedhni meeshaa huruffawaa(elastic), akkaataa adda addaatiin sibiilaa irraa hojjetamee fi anniisaa kuusuu fi gadhiisuu danda'uudha. Innis haala summuugamuu (walitti dhiibamuu) ykn diriirfamuu danda’uun kan bocame yoo ta’u, yeroo humni sun baafamu gara boca isaa isa jalqabaatti ni deebi’a.

Fiizikisii keessatti[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Cedhedhoonni walfakkaatoo lama hanga tokkoon dallaa tokkotti kan maxxanan yoo ta’u, gama biraatiin ammoo dallaa tokkotti maxxananiiru. Yeroo kanatti mooliin kun lamaan lakkoofsa dhaabbataa armaan gadii k eq = k 1 +k 2 tiin moolii tokkoon bakka buufamuu danda’u.

Seera Hook[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Akka seera Hookiitti, cedhadhni tokko dheerina uumamaa isaa irraa fageenya x yoo diriirfame ykn summugame, humni harkisaa ykn dhiibaan cedhedhichi oomishu x waliin walmadaala. (Seerri kun meeshaalee dandeettii dhifamuu isaanii sadarkaa dhoqonaawaa(plasticity) irra hin gahiniif hojjata) Kanaafuu seerri kun yeroo herregaan barreeffamu

Yoom ta'u

F humna cedhedha irratti hojjetamuudha. k Cedhedha dhaabbataa, safartuu faxama(stiffness) birraa ti.
x qaxxaamura (diriirsuu ykn summuguu) bakka walmadaalummaa cedhedha irraa argamu dha.