Dhifamummaa

Wikipedia irraa

Dhifamummaan (Afaan Ingiliiziin: Elastic)amaloota nafooyyee meeshaa kan meeshaan humna fayyadamuun erga diriiree ykn summuugamee booda gara boca jalqabaa isaatti deebi’uudha. Meeshaan sadarkaa dhifamummaa olaanaa agarsiisu "huruffa ykn Dhifamaa (elastic)" jedhamee waama. Fakkeenyaaf: laastika, sibiilotaa fi funyoo sibiilaa.

Yoo meeshaan itti fufee harkifame, sana booda sadarkaa tokko irra ga'ama yeroo humna sana buqqisuu irratti, qaamni gara haala jalqabaatti hin deebi'u. Humni boca-geeddartii(deformation) guddaan qaamni tokko hanga amaloota dhifamummaa isaa itti qabatu daangaa dhifamummaa meeshaa qaama sanaa jedhama. Daangaa dhifamuummaa bira darbee, jajjaboon bocaafi guddina isaa isa jalqabaa hin deebifatu.Daangaan dhifamummaa amalli qaama tokkoo yoo ta’u dhifamummaan ammoo amalli meeshaati. Meeshaaleen hundi hanga geeddarama bocaa murtaa’etti dhifama dha; achiis dhoqonnawummaatti garagalchu. Burqaawwan humna alaa guddaan yoo saaxilaman birraa ta’uu isaanii waan dhabaniif pilaastikii ykn la'iloonii ta’uu barbaadu.Daangaan dhifamummaa meeshaa daaktiilii qabxii jalqabaa geedaramnii bocaa pilaastikii ti. Daangaan dhifamummaa jajjaboo tokkoo hamma guddaa inni guddina ykn bifa dhaabbataadhaan osoo hin jijjiirin itti diriiruu danda’uudha. Yoo humni dhisuu daangaa dhifamummaa ol kaa’ame, wanti sun pilaastikii ta’ee boca.

Amalli dhifamummaa meeshaalee jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti gahee guddaa qaba.

Fayyadama qabatamaa dhifamummaa keessaa muraasni kanneen armaan gadiiti.

  1. Kutaaleen sibiilaa maashinarii gonkumaa dhiibbaa daangaa dhifamummaa ol ta’een hin saaxilaman; yoo kana hin taane dhaabbataadhaan qaama isaanii ni boqotu.
  2. Yabbinni funyoo sibiilaa fe’umsa kenname kaasuuf kireenii keessatti fayyadamu beekumsa daangaa dhifamummaa meeshaa funyoo fi sababa nageenyaa irraa murtaa’a.
  3. Riqichi yeroo dheeraaf itti fayyadama isaa keessatti riqichi tokko walitti fufiinsaan jijjiirama saffisaa waan ta’eef yeroo dheeraaf erga itti fayyadamanii booda nageenya akka hin qabne labsama. Bu’aan isaas cimina elastikii dhabuu fida.
  4. Olka’iinsa guddaa gaara lafa irratti argamu amala elastikii lafaa irraa tilmaamuun ni danda’ama.