Category:Fuula Dura

Wikipedia irraa

Fuula Dura

Ramaddiiwwan jalee

Ramaddiin kun ramaddiiwwan jalee 4 armaan gadii 4 ofkeessaa qaba.

Fuulota ramaddii "Fuula Dura" jala jiran

Waliigala 5 keessaa Fuulotni 5 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.