Jump to content

Category:Fuula Dura

Wikipedia irraa

Ramaddiiwwan jalee

Ramaddiin kun ramaddiiwwan jalee 5 armaan gadii 5 ofkeessaa qaba.

Fuulota ramaddii "Fuula Dura" jala jiran

Waliigala 5 keessaa Fuulotni 5 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.