Jump to content

Category:Amantii

Wikipedia irraa

Ramaddiiwwan jalee

Ramaddiin kun ramaddiiwwan jalee 2 armaan gadii 2 ofkeessaa qaba.

A

W

Fuulota ramaddii "Amantii" jala jiran

Waliigala 6 keessaa Fuulotni 6 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.