Category:Afrikaa

Wikipedia irraa

Ramaddiiwwan jalee

Ramaddiin kun ramaddiiwwan jalee 4 armaan gadii 4 ofkeessaa qaba.

D

H

S

Fuulota ramaddii "Afrikaa" jala jiran

Waliigala 3 keessaa Fuulotni 3 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.