Jump to content

Caaroo N

Wikipedia irraa
Mallattoo Caaroo herrega keessatti

Herrega keessatti, Caaroon nffaan(Afaan ingilizing : nth root) lakkoofsa x lakkoofsa r yoo ta’u, gara aangoo ntti yeroo ol ka’u, x argamsiisa:

Fakkeenyaaf:

  • 2 Caaroo kaas-afree (n = 4) 16 ti, sababni isaas
  • 3 Caaroo kaas-lamee (n=2) 9 waan ta’eef .

Qubeen n asitti waan Caaroo digrii jedhamu dhaabata . Caaroo sadarkaa lammaffaa Caaroo kaas-lamee jedhamu, akkasumas Caaroo sadarkaa sadaffaa hunde-sadee jedhamu, fi kkf. Akkasumas sadarkaa Caaroo yeroo hin jenne wanti jedhame Caaroo kaas-lamee ta'uun isaa hubatamuu qaba.

Walumaagalatti, Caaroon digrii n qabu Caaroo nffaa jedhama. Caaroowwan yeroo baay’ee mallattoo Caaroo fayyadamuun barreeffamu , mallattoo Caaroo kaas-lamee lakkoofsa agarsiisa, Innis Caaroo sadee lakkoofsa agarsiisa, akkuma mallattoo Caaroo kaas-afree fi kkf agarsiisa.

Herrega keessatti, Caaroowwan haala addaa <b>Aangoo</b>, kan keessatti muldhisaa hirmeemmii ta’e :