Caaccuu

Wikipedia irraa

Caaccun meeshaa aadaa Oromoo yoo ta'u mallattoo hormaataati. Caaccun yeroo bokkaan akka roobu kadhatani fi nama ilmoo hin qabneef ilmoo kadhatan irrattis faayidaarra oola. Caaccuu kan godhatu yeroo baayyee dubartoota. Dubartii caaccuu godhattu 'Haadha Caaccuu' jedhamti.

Oromoo biratti, kallachi Waaqa kan bakka bu'u yoo ta'u caaccun dachee bakka bu'a. Akkuma mi'oo dhiiraa malee dubartiin hinulfoofne, Waaqayyo bokkaa (bishaan) akka dacheen magarsitu godhu roobsee obaasa; lamaanuu barbaachisaadha. Dachee fi dubartiin sababa kanaaf akka mallattoo hormaataatti ilaallamu. Karaa biraa yoo himamu, akkuma dhiirri dubartii malee ilmoo godhachuu hindandeenye, caaccuu malee kallachis tajaajila hinkennu.

Ajjeessaanii yeroo geeraru niiti ofiin illee akkas jedhu.

Nan dhaqa laga Baqqoo

biyya waan hundaa rakkoo

biyya qilleensa gubaa

mirgikoo dafee kufaa

Caaccuu si fideen dhufaa

Wabii[gulaali | lakkaddaa gulaali]