Ammichoo (Raayizoomii)

Wikipedia irraa
Biqiltuun spurjii durii, Euphorbia antiquorum, raayizoomii adii erga
Stolons nodes irraa kan biqilan kormii Crocosmia irraa

Botaanii keessatti, raayizoomiin ykn amiichoon jirma dalga lafa keessa jiru ta’ee biqiltuu haaraa kan kennu dha. Haala tokkotokko keessatti jirmi lafa keessaa kuusaa soorataawaliin argama. Kichuun fiixee biqiltuu daraarukan oomishu yommuu ta’u, kichuun cinaa irraaguddate immoo raayizoomii haaraa uumuudanda’a.