Amajaajjii

Wikipedia irraa

Jinniiwwan ykn Amajaajjiiwwan gosa hafuuraa hamaa yoo ta’u seenaan/sheekkoo hafuura kanaa barreeffamoota hedduu Macaafa Qulqulluu irratti hundaa’an keessatti barreeffameera . Fakkeenyaaf, kitaabota Seera Uumamaa fi Seeyfii Sadan tokkummaa .

Ammas hawaasni harki caalaan akkas yaadu. Erga Macaafa Qulqulluu keessatti caqafamaniif, kun amma iyyuu barsiisa waldoota addunyaa maraati. Jinniiwwan beekumsa saayinsii qabaatanis hin qabaatin habashoota biratti yaada sodaa guddaa uumudha. Haa ta’u malee seenaan jinniiwwanii bara yaadni saayinsii bal’inaan hin babal’annee fi vaayiras ta’e jarmiin hin beekamne irraa kan maddedha. Hubachuu fi tilmaamuuf ture. Kun Itoophiyaa qofa osoo hin taane, irra caalaan hawaasa hin baranne. Kanaaf garaan dhiita’uu, garaa kaasaa, garaa kaasaa, kkf akka jinniiwwaniin kan dhufu ta’ee fudhatama ture.