Macaafa Qulqulluu

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Macaafan Qulqulluun macaafa amantii Kiristaanaa fi amantii Judaayizimii keessatti akka qulqullutti laallamuu fi kan ittiin amantiin kun geggeeffamu. Macaafa Qulqulluun bakka lamatti qooddama: Kakuu Haaraa fi Kakuu Moofaa.