Macaafa Qulqulluu

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Macaafan Qulqulluun macaafa amantii Kiristaanaa fi amantii Judaayizimii keessatti akka qulqullutti laallamuu fi kan ittiin amantiin kun geggeeffamu. Macaafa Qulqulluun bakka lamatti qooddama: Kakuu Haaraa fi Kakuu Moofaa.