Alootroppii

Wikipedia irraa

Alootroppii ykn daga ykn Dandanee wahiyyoo haala murtaawaa fiizikaalaa keessatti, faalkaa isaa osoo hin jijjiirin biffoota addaaddaan argamuun dha. Fakkeenyi kanaa moogaa fi giraafiitii yoo ta’an, isaanis meeshaalee lama kaarboonii of keessaa qaban yoo ta’an, wahiyyoon biraa kamiyyuu walnyaatinsa isaanii keessatti hin hammatamne, sababiin isaas kaarboonii qulqulluu waan ta’eef. Garuu caasaan kiristaala isaanii guutummaatti adda yoo ta’u, kunis amaloota isaanii adda addaa kan fidudha. Daayimandii baay’ee jabaa yoo ta’u, giraafiitiin garuu baay’ee jabaadha. Keemistiin lammii Siwiidin Joons Jaakoob Berzelius yaada allotropy jedhu bara 1841tti jalqabe .