Alnilam

Wikipedia irraa

Kircallee,( Afaan ingilfaan Epsilon Orionis ykn Alnitak jedhamuun kan beekamu,) urjii beekamaa gurmuu Arba gadduu keessatti argamudha.  Kircalleen urjiilee sadan  Sabbata gaadduu(orion belt) uumuun keessaa tokko ta'uu qaba, lamaan hafan ammoo Dalaliyyaagadu fi saqqii gaadduu dha. Alnilam urjii guddinbantii bifa diimaa qabu yoo ta'u, ifa ajaa'ibsiisaa ta'een kan ibsu yoo ta'u, urjiilee samii halkanii keessaa ifa ta'an keessaa tokko isa taasisa. Lafa irraa tilmaama naannoo waggaa ifa 1,340 kan qabu Alnilam, ifa isaa bal'ina samii bal'aa irratti yeroo balaqqeessa'u guddina isaa agarsiisa. Maqaan isaa jecha Arabaa "النيلم"  irraa kan dhufee yoota'uu hiika "kirrii callee" jedhu dha.