Jump to content

Minxaqaa

Wikipedia irraa

Minxaqaa (Dalaliyyaagadu), urjii gurmuu Arbagaadduu keessaa urjii ifaa 4ffaa fi samii halkanii keessatti urjii ifaa 41ffaadha. Urjii guddinbantii cuquladii qabuu fi urjiilee gurguddoo beekaman keessaa isa tokkodha.

Minxaqaan lafa irraa gara waggaa ifa 900 fagaattee argamti. Ulfaatina isaa gara ulfaatina aduu 25 fi raadiyaasii isaa gara raadiyaasii aduu 100 ta'a. Ifa Aduu gara dachaa 20,000 ta'a.

Mintakaan urjiilee afran boca tiraapiziyeemee(minjaalee), qaban tuuta urjii dargaggootaa walakkeessa balbalaa'a arbagadduu  keessatti argamu  keessaa tokkodha. Urjiileen sadan boca tiraapiziyeemee ninxaqaa malee kannen akka Alnilam (Irfii), Alnitak(sorsa gaadduu),Saiph(wallaa) faa dha.

Minxaqaan urjii baayyee ho'aa yoo taatu, ho'i fuula isaa gara digrii Kelvin 30,000 ta'a. Akkasumas urjii baay'ee iftuu yoo taatu, ifa Aduu gara dachaa 20,000 kan balaqeesiti.

Minxaqaan waggoota miliyoona muraasa dhufan keessatti akka supernovatti dhoo'a jedhamee eegama.

Orion constellation map.svgTemplate:Location mark