Jump to content

Adanyoo

Wikipedia irraa

Adanyoon waan alarjii(xirroo) kakaasudha . Kunis sirna ittisa qaamaa haleellaa baakteeriyaa fi vaayirasii qaama keenya ittisudha .

Alarjii qabaachuun yeroo wanti tokko (allergen jedhamu) osoo isaan hin dhukkubsatin qaama keessa seenuu hin dandeenyedha. Yeroo tokko tokko sirnichi dogoggora, nyaata idilee tokko tokkoon kan kakaafame, ykn yeroo bineensi manaa maatii kutaa sanatti dhufu ni ka'a. Kun waan namni idilee 'allergy' jedhee waamudha.

Adanyoo[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Namoonni waan alarjii qaban waliin yeroo wal qunnaman, deebii adda addaa hedduu ta’uu danda’a.

Deebiin kun fuula fi gogaa : ija namaa ququnca’uu, hidhiin dhangala’uu ykn cufamuu, fuula dhiita’uu, fi dhangala’aa hives jedhamu uumuu.

Ujummoo sirna hargansuu irratti dhiibbaa uumuu danda'a : haxxiffannaa, fi qufaa . Yoo alarjii nyaataa ta'e namni sun garaan isaa mufachuu danda'a.

Yeroo tokko tokko ujummoo nyaataa (qoonqoo) nama tokkoo, hamma namni sun kana booda hafuura baafachuu dadhabuutti dhiita'uu danda'a. Kunis anaphylaxis jedhama . Yeroo kun ta’u dhiitaan sun akka gadi bu’uuf hakiimni qoricha epinephrine jedhamu nama sanaaf kennuu qaba. Namoonni alarjii wantoota baay’ee beekamoo ta’an kan akka beeyladaa ykn qurxummii ykn muuzaa qaban tokko tokko qoricha kana of biraa qabatanii waan deemaniif yeroo balaa tasaa dafanii fayyadamuu ni danda’u.

Alarjii beekamaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Alaarjiin nyaataa beekamaan tokko tokko:

 • Muuzaa, keessattuu akuurii
 • Qurxummii ykn qola qurxummii
 • Oomishaalee aannani
 • Hanqaaquu
 • Qamadii
 • Fuduraalee (kiiwii fi banaanaa, avokaadoo ) .

Alaarjiin naannoo beekamaan tokko tokko:

 • Laateeksii - alarjiin kun alarjii fuduraa wajjin wal-irra bu'uu danda'a, ykn laateeksiidhaaf saaxilamuudhaan guddachuu danda'a
 • habarii
 • Ragweed jedhamuun beekama
 • Bocuu
 • Furry pets, faaya mana jireenyaa fluffy, ykn siree fi barcuma fi kkf.
 • Beeylada ykn qamalee ciniinuu
 • Dafqa qamadii
 • Aara tamboo
 • Faalama