Firii

Wikipedia irraa

Firiin caasaa biqiloota daraaraa keessatti oovaarii irraa guddatuu fi sanyii ofkeessatti baatu dha. Biqiloota akka burtukaanii, abukaadoo, maangoo keessatti nyaataaf oolu dha.