Yakka

Wikipedia irraa
darkly shaded painting of two winged angels chasing a man who runs away from a fallen, naked man attacked and subdued for his clothing
Haqa fi Haaloo ba'uu Waaqa Yakka hordofuun- 1808 oil-on-canvas by Pierre-Paul Prud'heonPiitar-Paawul Prud'heon

Yakki gocha Seera Biyya yookaan naannichaa cabsee raawwatuudha. Namni kana godhu yakkamaa. jedhama.

Yaadni bu'uuraa wantootni "yakka" jedhaman wantoota nama biraa irratti rakkoo fiduu danda'an ta'uu isaaniiti. Wantoonni akka nama biraa ajjeesuu, nama biraa miidhuu, ykn nama biraa hatuu biyyoota baay’ee keessatti yakka. Akkasumas, meeshaalee seeraan alaa kan akka qawwee ykn qoricha seeraan alaa qabaachuu ykn gurguruun yakka ta’uu danda’a . Lamaan boodaa yeroo baayyee yakka miidhamaa hin qabne jalatti kufa

Yakkamtoonni tokko tokko yakka irraa maallaqa yeroo argatan, poolisiin maallaqa seeraan alaa daddabarsuudhaan maallaqni sun eessaa akka dhufe akka hin beekne dhorkuuf yaalu . Dhiiraa fi dhiironni dubartootaa fi shamarran caalaa yakka hedduu raawwatu. [1]

  1. Messerschmidt, James W. "Masculinities, crime, and prison." Prison masculinities (2001): 67-72.