Kontirobaandii

Wikipedia irraa

Miliqisoo ykn Kontiroobaandii (Faransaayi bara Giddugaleessaa irraa kan fudhatame contrebande) jechuun meeshaa kamiyyuu kan uumama isaa wajjin walqabatee, qabachuu ykn gurguramuu seeraan alaa ta'e agarsiisa. Meeshaalee uumama isaaniitiin ija seera baastuu biratti garmalee balaa ykn nama aarsu jedhamee fudhatamuuf kan ooludha-kontirobaandii in se jedhamee waamamu-fi dhorkaadha.