Jump to content

Xinumamaa'ol

Wikipedia irraa

meetaafiiziksii ykn Xinuumamaa'ol damee falaasama kan waa’ee hiikkaafi seerota uumamaa keessaa yeroofi hawaa kan ibsudha. Karaa salphaan waa’ee uumamaa “existence of nature” yookiin waa’ee dhugaa (reality)fi dhugummaa isa dhumaa kan qo’atudha Jechi uumama jedhu asitti maalummaa wantoota akka sababaafi kaayyoo isaanii agarsiisa. Meetaafiiziksiin sana booda gaaffilee waa’ee wantootaa akkasumas uumama isaanii, keessattuu hundee wantootaa fi qulqullina ta’uu qorata. Meetaafiiziksiin, bifa killiyyaa waliigalaatiin, gaaffilee kanaaf deebii kennuu barbaada:

  1. Maaltu deemaa jira?
  2. Suuraan isaa maali?