Jump to content

Waltummaa

Wikipedia irraa

waltummaan siyaasa ykn hawaasummaa keessatti Ilaanya siyaasaa, falaasamaa fi sochii oomisha hunda irratti abbummaa waloo argachuuf carraaqudha .

Waltummaan addunyaa irratti Maarkisizimii-Leeniizimii jedhamuun kan beekamu yoo ta’u, mootummoota shanan ilaanya walticha qaban keessaa afur Maarkisismii-Leeniinistiidha. Isaanis Veetnaam, Rippabiliika Ummata Chaayinaa, Kuubaa fi Laa'os dha . Sirni shanaffaan ykn kan Kooriyaa kaabaa " waltummaa Juche " jedhamu bara 1937 hanga 1983tti kan ture yoo ta'u, akkasumas Maarkisistii-Leeniinistii jedhama ture; Akkasumas biyyoonni biroo hedduun bara 1983 dura Maarkisistii-Leeniinii turan. Haa ta’u malee, yeroo baay’ee qajeeltoowwan Maarkis qabatamaan komunizimii dhugaa ykn nagaa fi tasgabbii ummataaf osoo hin taane gara abbaa irree fi motiqorke geessan.