Jump to content

Waldaa kiristaanaa

Wikipedia irraa
Waldaa kiristaanaa

Galmistaanni maqaa damee fi abbummaatiin hiika sadii qabudha.

  • Hiika tokko: Mana kiristaanaa jechuun bakka walga’ii kiristaanaa jechuudha. Kana jechuun mana kadhannaa kiristaanonni itti kadhatan, bakka foonii fi dhiiga isaa itti fudhatan, bakka Waaqayyoon itti waaqeffatanii fi itti wal argan . (Isa. 56:7; Er. 6:10-16; Mat. 21:13; Maar. 11:17; Luq. 19:46)
  • Hiika Lammaffaa: Gama kiristaanaa jechuun maqaa Kiristaanonni hundi ittiin waamamuudha. " Isaanis Beet Israa’el, Beet Yaaqoob, Beet Aaron jedhamu. (Far. 117:3; Mat. 16:18)
  • Hiika sadaffaa:- Galmistaana jechuun amantoota jechuudha. Kana jechuun Waldaan Kiristoos irraa kan argamte jechuudha . Mana qulqullummaa kiristaanaa jechuudha. Innis namummaa Kiristaana tokkoon tokkoon isaanii bakka bu’a. Qulqulluun Phaawuloos akkas jedhe, "Ati mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'uu kee hin beektuu?"1Qor. 3:101 irratti

Macaafa Qulqulluu keessatti waldaa jechi jedhu waa’ee amantootaa malee waa’ee gamoo hin dubbatu. Kana caqasoota armaan gadii irraa gargaaruu dandeenya. 1 / Kiristoos waldaa qalbii diddiirrate; Ermiyaas 5:25 Kiristoos nama gaabbii galeef osoo hin taane, ijaarsa sanaaf kadhata.