Teloofeezii

Wikipedia irraa
Fakkiin kun sadarkaa dhumaa maaytoosii, teeloofeezii ibsa.

Teloofeeziin Sadarkaan kun kan calqabu yammuu kiroomosomsiin adda citee poolii seelii ga'udha.Asitti faallaan gochaalee adeemsa piroofeezii baay'een isaanii ni raawwatu.Adeemsi saayitookaayinasisii itti aanuudhaan ni calqaba.