Teeknooloojii odeeffannoo fi qunnamtii

Wikipedia irraa
Kaartaa Yaad-rimee Itti Fayyadama Teeknooloojii Odeeffannoo fi Qunnamtii (Odeeffannoo) Madaallii Barnootaa keessatti akka Federeeshinii TQO Idil-addunyaa (the IFGICT) .

Jechi Teeknooloojii Qunnamtii Odeeffannoo (TQO) jedhu hunda kan agarsiisudha. teeknooloojiiwwan qunnamtii, kanneen akka interneetii(Walidha xaxeeta), bilbila harkaa, .

televijiinii, kompiitara, taableetii fi kaameraa(fakkaaftuu). Akkasumas walitti makamuu agarsiisa bilbilaa fi sagalee fi Sursagalee cimdaa kompiitaraa waliin hojjechuun dandeessisuuf fayyadamtoonni odeeffannoo a bifa dijitaalaa ykn lakqurxaawaa.

Teeknooloojii Odeeffannoo (TO) jechuun indaastirii guutuu kompiitara fayyadamu, .cimdaa, mosaajii fi meeshaalee biroo odeeffannoo bulchuuf gargaaran. Innis kan...adeemsa uumuu, kunuunsuu fi itti fayyadamuu Mosaajii kompiitaraa, haardwaarii ykn jabajjii, fi cimdaa irratti. Haa ta’u malee, TO fi TQO yaad-rimeewwan walqabatan ta’anis, tokko miti. TO jechuun yaad-rimee bal’aa fi teeknooloojii daataa(agargoo) shallaggii wajjin walqabatu yoo ta’uTQOn teeknooloojiiwwan qunnamtii keessatti walqabataniidha.