Jump to content

Tabba

Wikipedia irraa

Tabba jechuun bifa lafaa lafa naannoo isaa irraa ol babal’atudha. Yeroo baayyee fiixee adda ta'e qaba, fi yeroo baay'ee fiixeewwan olka'iinsa ol ta'an irratti kan hojjetamu yoo ta'u, akka gaarreen kan mul'atu ta'uu baatus.

Tulluu Puijo in Kuopio, fiinlaadii
Tulluuwwan Chokolaataa Filiippiinsi
Tulluuwwan Tuscany, Xaaliyaanii keessatti argaman