Gaara

Wikipedia irraa

Gaarri gaarreen teessuma lafaa olka’aa kan dhundhulaa fi olka’iinsa guddaa  qaban yoo ta’u, akkaataa adda addaatiin sochii tektoonikii ykn adeemsa volkaanootiin kan uumamanidha. Qorannoon gaarreen Xiingaara (orography) jedhama . Everest gaara olka'aa lafaa yoo ta'u Nepaal, Chaayinaa fi Tibet keessatti argama . Olka’iinsaa fi sirrii galaanaa meetira 8,848 dha. Gaarri guddaan sirna aduu keessatti argamu Olympus Mons, kan Maarsii irratti argamu yoo ta'u olka'iinsa meetira 2,171 qaba.