Sochii Martoo

Wikipedia irraa
Duqunqula naannoo daayameetira isaa tokkotti naanneffatu

Sochii Martoon sochii qaamni tokko siiqqee dhaabbataa qaama isaatiirratti maruun taasisuudha. Fakkeenyaaf, Sochii lafti siqqee ofii irratti martu, Sochii lakkooftuu sa’aatii, sochii balballi yommuu banamuufi cufamu uumamuufi kanneen kana fakkaataniidha.