Jump to content

Sibiila alkaalii

Wikipedia irraa

Sibiilonni alkaali elementoota keemikaalaa gabatee peereedikii keessatti garee IA ykn 1ffaa jalatti argamu fi gulantaan annisaa(sheeliin) isaanii gara alaa jiran elektiroonii tokko tokko qofa abaachuun raabsii elektiroonii isaanii gaasotaluujii ns1 ta'e dha. Isaaniis: liitiyeem (Li), soodiyemii (Na), pootaasiyeemii (K), raabiidiyeemii (Rb), seeziyeemii (Cs), fi firaansiyeemii (Fr) of keessaa qabu.