Jump to content

Sibiila

Wikipedia irraa
refer to caption
Sibiilli, asitti akka ciccitaa fi kiyuubii seentimeetira 1 3 kan agarsiifame, fakkeenya elementii keemikaalaa sibiilaa ta’eedha.
A metal gravy boat
Sibiilli bifa bidiruu saawuzii sibiilaa hin goggogne irraa hojjetame, laaqii baay’inaan sibiilaa, kaarboonii fi kiroomiyeemii irraa ijaarame

Sibiilonni elementoota calaqqisan, ho’aa fi elektirikii  kan dabarsan, akkasumas shibooffamanfi batteeffaman ta’aniidha. Isaanis akkaataa adda addaatiin ho’a kutaa keessatti jajjaboo ta’u, meerkikurii kan dhangala’aa ta’e irraa kan hafe. Fakkeenyonni ayiranii ykn quraata, girjaa, warqee, meetii fi saldaqaa ni argamu.Amaloonni kun bu’aa hidhoo sibiilaa atoomota ykn molakiyuulota sibiilichaa gidduu jiruuti.