Shifgumasii

Wikipedia irraa

Shifdambalii guguddisoo madanaan si'aa'uu(Shifgumasii) jechuun meeshaa atoomota fayyadamuun anniisaa gadi lakkisuudhaan ifaafi ho’a oomishudha. Bara 1950moota keessa Chaarlis Haard Taawuunsiin kan kalaqamedha. Maser raafama xixiqqoo atoomota keessa jiran fudhatee guddisee raadiyaashiniin elektiromaagneetikii gadhiisa . Jalqaba irratti jecha gabaabduu shifgumasii ykn ' Shifdambalii guguddisoo madanaan si'aa'uu(Shifgumasii)' jedhuun kan waamaman turan. Dambaliiwwan raadiyoo irra caalaan isaanii irraa adda ta’ee, dambaliiwwan maser dheerina dalgee baay’ee walfakkaataa qabaachuu barbaadu. Fayyadamni isaanii jalqaba kan tilmaame Albert Einstein ture . Bara 1960moota keessa maasaroonni dheerina dalgee optikaalaa akka baasan kan hojjetaman yoo ta'u, yeroo muraasa booda laayizaroota jedhamanii waamaman.