Seenaa Diinagdee Afrikaa

Wikipedia irraa

Ilmi namaa Afrikaarraa ka'e, bakka hawaasni namaa jiraatutti, sochiin diinagdees nijiraata. Ilmi namaa kan jalqabaa aloolaa fi funaantuu maatii xiqqaadhan gurmaa'ee jiraatu ture. Yeruma sanallee hojiin daldalaa jabaa ta'ee kan lafa fagoo uwwisu nijira ture. Arki'ooloojistoonni ragaa daladala mi'a gatii jabaa kan akka sibiila mi'aa fi sheelii guutuu Afrikaa keessatti argataniiru.