Raagamtaa

Wikipedia irraa

Raagamtaa gosa beekumtaa(qaroola) seeneffama hawaasa gochaalee, raawwilee, amaleeffannaa, amalaa, amantaa irratti xiyyeeffatan ta'anii kan ittiin sababiiwwan taatee tokkoo ittiin ibsataniidha. Fkn: akka qarattoo xiinaadaatii (cultural antropology) raagamtaan dhugaa tokko irratti hunda'a malee lafumaa ka'ee hin seeneffamu. Waa himamuu barbaadame sana waliin walsimachuu qaba. Deebii quubsaa ta'ee tokko ittiin deebisuun amansiisuuf yaala.