Jump to content

Qarafaa

Wikipedia irraa

Qarafaan gogaa muka yeroo hunda magariisa tropical hedduu ta'ee fi olka'iinsa meetira kudhanii hanga afurtamaa gahuu danda'uudha . Dhalataa Siriilaankaa yoo ta'u garuu Kibba Baha Eeshiyaa, Ameerikaa Kibbaa fi Weesti Indiis keessattis ni misoomu. Innis maatii Samrobia irraa kan dhufe yoo ta’u, hundeen isaa ka’ee, olka’iinsa meetira 3-5, baalli isaa walduraa duubaan, walmakaa, daraaraan isaa keelloo xiqqaa, firii isaas xiqqaa fi kiiloof fakkaata. Gogaan Qaraafaa zayita jijjiiramaa of keessaa qaba, hanga %4.

Ulee Qaraafaa