Qaalluu

Wikipedia irraa

Qaalluun gosa Oromoo keessaa isa tokko, Qaalluun Oromoo biratti iddoo guddaa qaba, san keessaa akka hoggantoota amantaa Oromootiif oolu, gama biraatiin yeroo kadhaa yeroo galata galfannaa fi k.k.f kan hogganu qaalluudha.