Jump to content

Perooksaayidii

Wikipedia irraa
Gosoota peerooksaayidii, gubbaa hanga jalaatti: ayoon peerooksaayidii, orgaanikii peerooksaayidii, orgaanikii haayidiroopeerooksaayidii, peeraasiidii . Gareen peerooksaayidii blue diimaatiin mallatteeffameera . R, R 1 fi R 2 kutaalee haayidirookaarboonii mallatteessu .

peeroksaayidiin oksaayidoota oksijiiniin lama hidhoo koovaalentii qeenxeen kan walitti hidhamee fi lakkoofsa oksideeshinii oksijiinii (-1) ta'e dha. Kuniis (O-O) ^2- ibsama. Fkn:- H2O2, Na2O2, K2O2 fi kkf .