Jump to content

Odeeffannoo

Wikipedia irraa
Fakkii akkaataa daataa ykn odeeffannoon itti beekamu agarsiisu

Odeeffannoon agargoo qindaa’e, adeemsifamee fi hiika qabu kan waa’ee dhimma tokko ykn mata duree murtaa’e tokkoorrati beekumsa ykn hubannoo kennu dha. Odeeffannoo bu’aa agargoo xiinxaluu fi hiikuu ti. Odeeffannoon haala salphaatti walqunnamsiisuu, hubatamuu fi kaayyoo adda addaatiif itti fayyadamuu danda’uuf caaseffama.