Naamrud

Wikipedia irraa

Seera Uumamaa

Kuush, Naamrudin dhalche; Naamrud kun biyya lafaa keessatti nama jabaa isa duraa ture.

Inni Waaqayyo duratti iyyuu adamsaa jabaa ture; kanaaf jechi, "Akka Naamrud isa Waaqayyo duratti iyyuu adamsaa jabaa sanaa" jedhamee dubbatamu beekamaa ture.

Innis jalqabatti mandaroota biyya Shiinaar isa "Baabilon" jedhamee beekame keessaa Baabel, Erek, Akaadii fi Kaalne irratti in mo'e.

Biyya sanaa ba'ee biyya Asor dhaqee mandaroota Nanawwee, Rehobot-Irii fi Kalaa in ijaare;

dabalees mandaroota Nanawwee fi Kalaa gidduutti Resen mandarattii guddittii in ijaare.

Misraayiim, Ludiim, Anaamiim, Lehabiim, Naftuhiim,

Fatrusiim, Kasluhiim11 isa warri Filiisxiyaa irraa argaman, Kaftoriiminis in dhalche.

Kana'aan, Sidoonin dhalche, inni ilma isaa isa angafa ture; itti aansees Heetin,

Yibusoon, Amooron, Girgaashon,

Hiiwon, Arqon, Siinon,

Arwaadon, Simaaron, Kamaaton dhalche; booddee immoo qomoon Kana'aan in tatamsa'an.

Lafti warra Kana'aan Sidoonii ka'ee karaa Geraar irra hamma Gaazaatti, karaa Sodoom, Gomoraa, Aadimaa fi Zebo'iim immoo hamma Laashaatti in bal'ata.

Ilmaan Kaam warri akka qomoo qomoo isaaniitti, afaan afaan isaaniitti, biyya biyya isaaniitti, saba saba isaaniittis lakkaa'aman isaan kana.

Kuush kuni abbaa gurraachota hundumaati.