Jump to content

Masjiida

Wikipedia irraa
Masjiidni Biluu Turkii magaalaa Istaanbul keessatti argamu .

Masjiidni bakka Muslimoonni itti waaqeffatanidha . Jechi masjiida jedhu jecha Arabaa masjid jedhu irraa kan dhufedha . Masjiidni guddaan, 'walitti qabame', masjid jāmi jedhama. Masjiidonni gurguddoon hawaasa isaaniif tajaajila dabalataa kennu .

Namoota Musliimaa hedduu biratti masjiidni iddoo ibaadaa caalaa. Muslimoonni Islaamummaa ibaadaa, barachuu fi mari'achuu, fi wantoota biroo hedduu masjiida fi mooraa isaa keessatti hojjetu. Yunaayitid Kingidam keessatti, masjiidoonni hedduun akka giddugala hawaasaatti itti fayyadamu. Waa’ee Islaamaa barsiisuufis ni fayyada. Ayyaanni amantii fi walga’iin masjiidota keessatti gaggeeffama. Cidha fakkeenya keessaa isa tokko. Masjiidonni seera waan namoonni keessaa hojjetan to'atu qabu. Isaan keessaa tokko nama biraa ibaadaa jiru jeequun kabaja dhabuudha.