Maqaalee Rabbi (Islaama)

Wikipedia irraa

Maqaaleen 99 Allaah (Afaan Arabaan: أسماء الله الحسنى‎‎, /ʾasmāʾu llāhi lḥusnā/) maqoota Allaah kan Rabbiin Qur'aana keessa buuseedha. Maqaaleen kunneen Rabbiin kan ibsaniidha.

"Rabbiin maqoota sagaltamii sagal, dhibba jechu tokko hirdhu qaba. Namni isaan lakkaa'e (qomaan jedhe) jannata galeera." - Nabi Muhammed (S.A.W)

Tarree maqoota Rabbi[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Afaan Arabaa durii

(Qur'aana/ Afaan Arabaa duriin) [1]

Afaan Arabaa amayyaa

(dubbachiistu walin/ dubbachiistuu malee)

Qaraatii Qubeessuu

[Akaakuu biroon]

Hiikkaa Wabii Seerluga
Template:Audio ٱلْرَّحْمَـٰنُ

ٱلْرَّحْمَـانُ

الرّحمـٰن

\ الرّحمان

الرحمـٰن

الرحمان

ar-Raḥmān/ ar-Raḥmān Arrahmaan

[Ar-Rahmaan]

Duniyaa irratti hundaafuu kan Rahmata ykn aagii godhu Quran: Beginning of every Surah (chapter) except one, and numerous other places. The first verse ('ayat) of Surah ar-Rahman (Surah 55) consists only of this Name. D
Template:Audio ٱلْرَّحِيْمُ \ الرّحيم

الرحيم

ar-Raḥiym/

ar-Raḥīm

Arrahiim

[Ar-Raheem]

Akkuma duniyaa irratti karaa haqaatti isaan qajeelche Aakhiraattis mu'uminoota qofaaf Rahmata kan Godhu Quran: Beginning of every Surah (chapter) except one, and numerous other places (there are a total of 114 Surahs in the Quran.) D
Template:Audio ٱلْمَـٰلِكُ

ٱلْمَـالِكُ

المـٰلك

المالك

al-Mālik/

al-Mālik

Almaaliku

[al-Maalik]

Mootii: kan ajajuu fi dhoowuun harka isaa jiru akkasumas waan uume akka barbaade gochu kan dand'u duniyaas ta'e Aakhiraanis kan mootummaa isaa jala jiru. 59:23, 20:114, 23:116 D
Template:Audio ٱلْقُدُّوسُ \ القدّوس

القدوس

al-Quddūs/

al-Quddūs

Alqudduusu

[al-Quddous,

al-Quddoos]

Qulqulluu: kara hundaan qulqulluu fi guutu kan ta'e. 59:23, 62:1 D
Template:Audio ٱلْسَّلَـٰمُ

ٱلْسَّلَامُ

السّلـٰم

\ السّلام

السلـٰم

السلام

as-Salām/

as-Salām

Assalaamu

[As-Salaam]

Naga-qabeessa: Innis nagaadha, maqaan isaas Nagaadha, hojiin isaas nagaadha, nageenyi duniyaa fi aakhiraatti argamus isuma irratti. 59:23 D
Template:Audio ٱلْمُؤْمِنُ المؤمن al-Muʿumin/

al-Muʿmin

Al Nageenya Kennuu/ Kennaan/ Amantii/ Mu’mina Ol’aanaa (kan Amantii)/ Kan Amantii Kennuu/ Hunda Mirkaneessaa 59:23 D
Template:Audio ٱلْمُهَيْمِنُ المهيمن al-Muhaymin Almuheeyminu Eegaa waa hundaa kan ta'eefi kan to'atu. 59:23 D
Template:Audio ٱلْعَزِيزُ العزيز al-ʿAziyz/

al-ʿAzīz

Alaziizu

[al-Azeez]

Injifataa,hunda danda'a: kan waa hunda injifatuufi kan wanti tokkollee eeyyama isaa malee hin sochoone. 3:6, 4:158, 9:40, 48:7, 59:23 D
Template:Audio ٱلْجَبَّارُ \ الجبّار

الجبار

al-Jabbār/

al-Jabbār

Aljabbaaru

[al-Jabbaar]

Abbaa humnaa jabaa: kan waan fedhe bakkaan gahuu danda'uufi kan uumamni hundi isaaf gadi jedhuu fi kan waa hundi harka isaa kajeelu. 59:23 D
Template:Audio ٱلْمُتَكَبِّرُ \ المتكبّر

المتكبر

al-Mutakabbir al-Mutakabbiru Boonaa: kan hir'inaa fi waan isaa hin malle hunda irraa, akkasumas gabroottan miidhuu irraa kan ol ta'ee if warra boonuu gadi qabee kan xiqqeessu. 59:23 DTemplate:Clarify
mutafaʿʿil
Template:Audio ٱلْخَـٰلِقُ

ٱلْخَالِقُ

الخـٰلق

الخالق

al-Khāliq/

al-Khāliq

al-Khaaliqu

[al-Khaaliq]

Uumaa: kan utuu waa irraa hin ilaalin jalqabee uume. 6:102, 13:16,[2] 36:81, 39:62, 40:62, 59:24 D
Template:Audio ٱلْبَارِئُ البارئ al-Bāriʿ/

al-Bāriʿ

al-Baari'u

[al-Baari’/ al-Baarie]

Haaraa Argamsiisaa: kan waan ofii uumee argamsiise kan ifatti baase. 59:24 D
Template:Audio ٱلْمُصَوِّرُ \ المصوّر

المصور

al-Muṣawwir al-Musawwiru

[al-Mussawwir/

al-Muswawwir]

Suuraa fedhe irratti Uumaa 59:24 D
Template:Audio ٱلْغَفَّـٰرُ

ٱلْغَفَّارُ

الغفّـٰر

\ الغفّار

الغفـٰر

الغفار

al-Ghaffār/

al-Ghaffār

al-Ghaffaaru

[al-Ghaffaar]

Araarama:Kan utuu gabrichi akkaan balleessu Inni immoo akkaan Araaramuuf 20:82, 38:66, 39:5, 40:42, 71:10 D
Template:Audio ٱلْقَهَّـٰرُ

ٱلْقَهَّارُ

القهّـٰر

\ القهّار

القهـٰر

القهار

al-Qahhār/

al-Qahhār

al-Qahhaaru

[al-Qahhaar]

Injifataa: kan wanti isa malee jiru hundi isaaf gadi jedhuu fi kan waa hundi isa jalatti bulu 12:39, 13:16, 14:48, 38:65, 39:4, 40:16 D
Template:Audio ٱلْوَهَّابُ \ الوهّاب

الوهاب

al-Wahhāb/

al-Wahhāb

al-Wahhab

[al-Wahhaab]

Arjaa/ kennaa wa hundaa 38:9, 38:35 D
Template:Audio ٱلْرَّزَّاقُ \ الرّزّاق

الرزاق

ar-Razzāq/

ar-Razzāq

Ar-Razzaq

[Ar-Razzaaq]

Dhiyeessaa/ Jiraachisaa/ Kennaan Jireenyaa/ Dhiyeessaa Hundaa 51:58 D
Template:Audio ٱلْفَتَّاحُ \ الفتّاح

الفتاح

al-Fattāḥ/

al-Fattāḥ

al-Fattah

[al-Fattaah]

Kan Banu/ Banu Karra Bu'aa/ Bane/ Kan Injifannoo Kennu 34:26 D
Template:Audio ٱلْعَلِيمُ العليم al-Aliym/

al-Alīm

al-Alim

[al-Aleem]

Beekaa/ Hunda Beekaa/ 2:158, 3:92, 4:35, 24:41, 33:40 D
Template:Audio ٱلْقَابِضُ القابض al-Qābiḍ/

al-Qābiḍ

al-Qabid/ al-Qabidh

[al-Qaabid/

al-Qaabidh]

Uggura/ eegaa/ Qajeelchaa/ 2:245 V
Template:Audio ٱلْبَاسِطُ الباسط al-Bāsiṭ/

al-Bāsiṭ

al-Basit/ al-Basitt

[al-Baasit/ al-Baasitt]

Guddisaa/ Badhaasaa/ Arjaaa 2:245 V
Template:Audio ٱلْخَافِضُ الخافض al-Khāfiḍ/

al-Khāfiḍ

al-Khafid/ al-Khafidh

[al-Khaafid/

al-Khaafidh]

Salphisaaa/ xiqqeessaa 56:3; al-Kafʿamī (1992:38) O
Template:Audio ٱلْرَّافِعُ \ الرّافع

الرّافع

ar-Rāfiʿ/

ar-Rāfiʿ

Ar-Rafiʿ/ Ar-Rafee

[Ar-Raafiʿ/ Ar-Raafee]

Olkaasaa, kennaa/ guddisaa 58:11, 6:83 V
Template:Audio ٱلْمُعِزُّ \ المعزّ

المعز

al-Muʿizz al-Muʿizz

[al-Muʿeizz]

Kabaja kan kennu, Humna kan kennu. 3:26 V
Template:Audio ٱلْمُذِلُّ \ المذلّ

المذل

al-Muḏill/al-Mudhill al-Muzill

[al-Mudzhill]

Salphisaa, xiqqeessaa, kabajaa dhabsiisaa 3:26 V
Template:Audio ٱلْسَّمِيعُ \ السّميع

السميع

as-Samiyʿ/as-Samīʿ As-Samiʿ/ As-Samie

[As-Sameeʿ]

Dhagahaa 2:127, 2:256, 8:17, 49:1 D
Template:Audio ٱلْبَصِيرُ البصير al-Baṣīr/al-Baṣīr al-Basir/ al-Bassir/

al-Baswir [al-Baseer/ al-Basseer/ al-Basweer]

argaa: kan waan nuti gonu hunda nu argu 4:58, 17:1, 42:11, 42:27 D
Template:Audio ٱلْحَكَمُ الحكم al-Ḥakam al-Hakam Abbaan Murtii/ Giddu-galeessa/ Abbaa Taayitaa/Abba dhugaa 22:69 V
Template:Audio ٱلْعَدْلُ العدل al-ʿAdl al-ʿAdl/ al-Edl Abbaa Murtii Haqaa/ Abba murtii dhugaa Not Quranic, see al-Kafʿamī (1992:40)
Template:Audio ٱلْلَّطِيفُ \ اللّطيف

اللطيف

al-Laṭiyf/

al-Laṭīf

al-Latif / al-Lattif/

al-Latwif [al-Lateef/ al-Latteef/ al-Latweef]

Gara laafessaa/ arjaaa 22:63, 31:16, 33:34 D
Template:Audio ٱلْخَبِيرُ الخبير al-Khabiyr/

al-Khabīr

al-Khabir

[al-Khabeer]

ogeessa, hayyuu /garalafessa 6:18, 17:30, 49:13, 59:18 D
Template:Audio ٱلْحَلِيمُ الحليم al-Ḥaliym/

al-Ḥalīm

al-Halim

[al-Haleem]

obsaa/ dhiifama godhaa/ araaramaa/ aagii kennaa 2:235, 17:44, 22:59, 35:41 A
Template:Audio ٱلْعَظِيمُ العظيم al-ʿAẓiym/

al-ʿAẓīm

al-ʿAzim, al-ʿAzzim, al-ʿAzwim/ al-Ezim,

al-Ezzim, al-Ezwim [al-ʿAzzeem, al-ʿAzweem/

al-Ezzeem,

al-Ezweem]

Isa Guddaa/Jabaa/ cimaa./ kan humna guddaa fi aangoo guddaa qabuu 2:255, 42:4, 56:96 D
Template:Audio ٱلْغَفُورُ الغفور al-Ghafūr/

al-Ghafūr

al-Ghafur

[al-Ghafour, al-Ghafoor]

Araaraama: kan waan hundaa dhiifama godhuu 2:173, 8:69, 16:110, 41:32 D
Template:Audio ٱلْشَّكُورُ \ الشّكور

الشكور

ash-Shakūr/

ash-Shakūr

ash-Shakur

[Ash-Shakour, Ash-Shakoor]

Galateeffamaa/ Dinqisiisaa/ Badhaasa Dachaa 35:30, 35:34, 42:23, 64:17 A
Template:Audio ٱلْعَلِىُّ *\ ٱلْعَلِيُّ العلىّ

\ العليّ

العلى

العلي

al-ʿAlī */

al-ʿAliyy

al-Ali

[al-Aliyy]

Olaanaa, guddicha, moataa 4:34, 31:30, 42:4, 42:51 34:23 D
Template:Audio ٱلْكَبِيرُ الكبير al-Kabiyr/

al-Kabīr

al-Kabir

[al-Kabeer]

Guddaa/ Yeroo hundumaa Guddaa/ Irra Guddaa/ Bal'ina, Dandeettii fi Barbaachisummaa Guddaa Baay'ee Qabu 13:9, 22:62, 31:30, 34:23 D
Template:Audio ٱلْحَفِيظُ الحفيظ al-Ḥafiyẓ/

al-Ḥafīẓ

al-Hafiz

[al-Hafeez]

Kan Kunuunsu/ Yeroo hundumaa kan eegu/ Hundaa kan ilaalu/ kan eegu/ wardiyaa/ 11:57, 34:21, 42:6 A
Template:Audio ٱلْمُقِيتُ المقيت al-Muqiyt/

al-Muqīt

al-Muqit

[al-Muqeet]

Sooraa/ Nyaachisaa 4:85 I
Template:Audio ٱلْحَسِيبُ الحسيب al-Ḥasiyb/

al-Ḥasīb

al-Hasib

[al-Haseeb]

Murtii kan fidu/ Yeroo hundumaa kan lakkaa'u [Dhimma Hundaaf Kan Ilaalchisu]. 4:6, 4:86, 33:39 I
Template:Audio ٱلْجَلِيلُ الجليل al-Jaliyl/

al-Jalīl

al-Jalil

[al-Jaleel]

Kabajamaa/ Olka’aa/ Yeroo baay’ee-Barbaachisaa/ Ulfina kan qabu 55:27, 7:143 A, V
Template:Audio ٱلْكَرِيمُ الكريم al-Kariym/

al-Karīm

al-Karim

[al-Kareem]

Kabajamaa/ Arjaa/ kennaa/ Qaalii/ Tola ooltuu 27:40, 82:6 D
Template:Audio ٱلْرَّقِيبُ \ الرّقيب

الرقيب

ar-Raqiyb/

ar-Raqīb

Ar-Raqib

[Ar-Raqeeb]

Daawwataa / Taajjabaa/ Yeroo hunda Dammaqaa 4:1, 5:117 D
Template:Audio ٱلْمُجِيبُ المجيب al-Mujiyb/

al-Mujīb

al-Mujib

[al-Mujiyb]

Deebii kennu/ Deebisaa/ Deebii Olaanaa/ Fudhataa Waamicha 11:61 A
Template:Audio ٱلْوَٰسِعُ

ٱلْوَاسِعُ

الوٰسع

الواسع

’al-Wāsi‘/

’al-Wāsi‘

al-Wasi‘/ al-Wasie

[al-Waasi‘/ al-Waasie]

Hunda hammata/Bal’aa / Bakka hundatti argamu/ Daangaa hin qabne/ Hundaa hammate 2:268, 3:73, 5:54 A
Template:Audio ٱلْحَكِيمُ الحكيم al-Ḥakiym/

al-Ḥakīm

al-Hakim

[al-Hakeem]

Hayyuu/ Yeroo hunda Beekaa/ Murtii Gaariin kan badhaafame 31:27, 46:2, 57:1, 66:2 D
Template:Audio ٱلْوَدُودُ الودود al-Wadūd/

al-Wadūd

al-Wadud

[al-Wadoud/ al-Wadood]

jalatamaa/ Yeroo hundumaa Jaalalaa 11:90, 85:14 D
Template:Audio ٱلْمَجِيدُ المجيد al-Majiyd/

al-Majīd

al-Majid

[al-Majeed]

ulfina qabeessa/ surraa qabessaa/ olaanaa 11:73 A
Template:Audio ٱلْبَاعِثُ الباعث al-Bāʿith/

al-Bāʿith

al-Baʿith / al-Baʿeith

[al-Baaʿith/ al-Baaʿeith]

Du'aa kaasaa/ Dammaqsaa/ Kaasu/ Ergaa 22:7 V
Template:Audio ٱلْشَّهِيدُ \ الشّهيد

الشهيد

ash-Shahiyd/

ash-Shahīd

ash-Shahid

[Ash-Shaheed]

Ragaa/ Ragaa ba'aa/ Yeroo hundumaa Dhugaa Ba'aa 4:166, 22:17, 41:53, 48:28 A
Template:Audio ٱلْحَقُّ \ الحقّ

الحق

ʾal-Ḥaqq al-Haqq Dhugaa/ hooda/ Tokkicha Dhugaa keessatti Sagalee fi Dhugaa ta’uun isaa Mirkanaa’aa dha 6:62, 22:6, 23:116, 24:25 D
Template:Audio ٱلْوَكِيلُ الوكيل al-Wakiyl/

al-Wakīl

al-Wakil

[al-Wakeel]

Abbaa Imaanaa,  abdatamaa, Abukaatoo 3:173, 4:171, 28:28, 73:9 A
Template:Audio ٱلْقَوِيُّ \ القويّ

القوي

al-Qawiyy al-Qawi

[al-Qawee]

Jabaa 22:40, 22:74, 42:19, 57:25 D
Template:Audio ٱلْمَتِينُ المتين al-Matiyn/

al-Matīn

al-Matin

[al-Mateen]

Dhaabbata, Kan Jabaate 51:58 D
Template:Audio ٱلْوَلِيُّ \ الوليّ

الولي

al-Waliyy al-Wali

[al-Walee]

Garagaaraa 4:45, 7:196, 42:28, 45:19 D
Template:Audio ٱلْحَمِيدُ الحميد al-Ḥamiyd/

al-Ḥamīd

al-Hamid

[al-Hameed]

Faruun kan maltuun, galateeffama 14:8, 31:12, 31:26, 41:42 D
Template:Audio ٱلْمُحْصِىُ

ٱلْمُحْصِيُ

المحصى

المحصي

al-Muḥṣiy/

al-Muḥṣī

al-Muhsi

[al-Muhsee]

Kan Hundaa Lakkaa'u, Lakkaawwii 72:28, 78:29 V
Template:Audio ٱلْمُبْدِئُ المبدئ ’al-Mubdi’

[’al-Mubdiy]

al-Mubdiʾ

[al-Mubdie]

Oomishaa, aangafoo, eegalaa 10:34, 27:64, 29:19, 85:13 V
Template:Audio ٱلْمُعِيدُ المعيد al-Muʿiyd/

al-Muʿīd

al-Muʿid

[al-Muʿeid/ al-Muʿeyd]

Deebisaa, Deebisee Kan Hundaa Deebisu 10:34, 27:64, 29:19, 85:13 V
Template:Audio ٱلْمُحْىِ

\ ٱلْمُحْيِى

ٱلْمُحْيِي

المحى

\ المحيى

المحيي

al-Muḥ·yi */

al-Muḥ·yiy

al-Muhyi

[al-Muhyee]

Jiraachisaa 7:158, 15:23, 30:50, 57:2 V
Template:Audio ٱلْمُمِيتُ المميت al-Mumiyt/

al-Mumīt

al-Mumit

[al-Mumeet]

Ajjeesaa, Du'a kan fiduu 3:156, 7:158, 15:23, 57:2 V
Template:Audio ٱلْحَىُّ \ الحىّ

الحى

al-Ḥayy al-Hayy Jiraataa 2:255, 3:2, 20:111, 25:58, 40:65 D
Template:Audio ٱلْقَيُّومُ \ القيّوم

القيوم

al-Qayyūm/

al-Qayyūm

al-Qayyum

[al-Qayyoum/

al-Qayyoom]

Kan Jiraate, Walabaa 2:255, 3:2, 20:111 D
Template:Audio ٱلْوَٰجِدُ

ٱلْوَاجِدُ

\ الوٰجد

الواجد

al-Wājid/

al-Wājid

al-Wajid

[al-Waajid]

Hubataa, Kan Barbaadaa, Kan Hin Kufne 38:44 V
Template:Audio ٱلْمَاجِدُ الماجد al-Mājid/

al-Mājid

al-Majid

[al-Maajid]

maalalchiisaa/beekkamaa 85:15, 11:73; al-Kafʿamī (1992:48) A
Template:Audio ٱلْوَٰحِدُ

ٱلْوَاحِدُ

\ الوٰحد

الواحد

al-Wāḥid/

al-Wāḥid

al-Wahid

[al-Waahid]

addiyyoo, qeenxee 13:16, 14:48, 38:65, 39:4 D
Template:Audio ٱلْأَحَد \ الأحد

الاحد

al-ِِِʿAḥad al-Ahad Tokkicha 112:1 A
Template:Audio ٱلْصَّمَدُ \ الصّمد

الصمد

aṣ-ِِِṢamad As-Samad

[As-Ssamad/ As-Swamad]

Utuubaa, dhaabataa 112:2 D
Template:Audio ٱلْقَـٰدِرُ

ٱلْقَادِرُ

\ القـٰدر

القادر

al-Qādir/

al-Qādir

al-Qadir

[al-Qaadir]

Danda'aa 6:65, 46:33, 75:40 D
Template:Audio ٱلْمُقْتَدِرُ المقتدر al-Muqtadir al-Muqtadir MUrteessaa, irraa aanaa 18:45, 54:42, 6:65 A
Template:Audio ٱلْمُقَدِّمُ \ المقدّم

المقدم

al-Muqaddim al-Muqaddim Fuulurafidaa, Kan Fuulduratti Fidu/Saffisaa 16:61 V
Template:Audio ٱلْمُؤَخِّرُ \ المؤخّر

المؤخر

al-Muʿakh·khir al-Muʾakhkhir

[al-Moʾakhkhir]

Kan Harkifachiisaa, tursiisaa, fageessaa 71:4 V
Template:Audio ٱلأَوَّلُ \ الأوّل

الاول

al-ʿAwwal al-Awwal Jalqaba 57:3 D
Template:Audio ٱلْأَخِرُ *\ ٱلْآخِرُ \الأخر*\ الآخر

الاخر

al-ʿAkhir */

al-ʿĀkhir [variant]

al-Akhir */

al-Aakhir

Dhuma, goolaba 57:3 D
Template:Audio ٱلْظَّـٰهِرُ *\ ٱلْظَّاهِرُ الظـٰهر

الظاهر

aẓ-Ẓāhir/

aẓ-Ẓāhir

Az-Zahir/ Az-ZZahir/ Az-Zwahir

[Az-Zaahir/

Az-Zzaahir/

Az-Zwaahir]

Mul'ataa 57:3 D
Template:Audio ٱلْبَاطِنُ الباطن al-Bāṭin/

al-Bāṭin

al-Batin/ al-Battin/ al-Batwin

[al-Baatin/ al-Baattin/ al-Baatwin]

Dhokataa, Kan Hin Mul’anne, Kan Keessaa 57:3 D
Template:Audio ٱلْوَالِى

ٱلْوَالِي

الوالى

الوالي

al-Wāliy/

al-Wālī

al-Wali

[al-Waali]

Bulchaan 13:11 I
Template:Audio ٱلْمُتَعَالِى

ٱلْمُتَعَالِي

المتعالى

المتعالي

al-Mutaʿāliy/

al-Mutaʿālī

al-Mutaʿali

[al-Muta'aali]

Irra olaanaa 13:9 D
Template:Audio ٱلْبَرُّ \ البرّ

البر

al-Barr al-Barr Kan Gaarii, Kan Faayidaa 52:28 D
Template:Audio ٱلْتَّوَّابُ \ التّوّاب

التواب

at-Tawwāb/

at-Tawwāb

At-Tawwab

[At-Tawwaab]

Kan Yeroo Hundaa Dhiifama Godhu, Kan Gara Lakkisu 2:128, 4:64, 49:12, 110:3 D
Template:Audio ٱلْمُنْتَقِمُ المنتقم al-Muntaqim al-Muntaqim Haaloo ba'aa 32:22, 43:41, 44:16 P
Template:Audio ٱلْعَفُوُّ \ العفوّ

العفو

al-ʿAfuww/

al-ʿAfūw

al-ʿAfu

[al-ʿAfou]

Dhiifama kan godhu, ofkalchaa, Araaramaa, Aagaa 4:43, 4:99, 4:149, 22:60, 58:2 V, I
Template:Audio ٱلْرَّءُوفُ

ٱلْرَّؤُفُ

الرّءوف

\ الرّؤف

الرءوف

الرؤف

ar-Raʿwūf/

ar-Raʿūf

Ar-Rauf

[Ar-Raʿouf/ Ar-Rawʿouf]

Mararfataa, gara-laafessa, arjaa 9:117, 57:9, 59:10 I
Template:Audio مَـٰلِكُ ٱلْمُلْكُ

مَالِكُ ٱلْمُلْكُ

مـٰلك الملك

\ مالك الملك

مـٰلك الملك

مالك الملك

Māliku ʼl-Mulk/

Māliku ʼl-Mulk

Malik ul-Mulk

[Maalik ul-Mulk]

dhuunfataa, abbaa birmadummaa hundaa, 3:26 D
Template:Audio ذُو ٱلْجَلَـٰلِ وَٱلْإِكْرَامُ

ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامُ

ذو الجلـٰل والإكرام

ذو الجلال والإكرام

Ḏuʼl-Jalāli waʼl-ʼIkrām, Dhuʼl-Jalāli waʼl-ʼIkrām/

Ḏuʼl-Jalāli waʼl-ʼIkrām, Dhuʼl-Jalāli waʼl-ʼIkrām/

Template:Longitem Dhuunfataa, Gooftaa kabajaa fi ulfinaa 55:27, 55:78 D
Template:Audio ٱلْمُقْسِطُ المقسط al-Muqsiṭ al-Muqsit

[al-Muqsitt]

Kan Haqa qabeessa, Kan Barbaachisu 3:18; al-Kafʿamī (1992:58f) O
Template:Audio ٱلْجَامِعُ الجامع al-Jāmiʿ/

al-Jāmi

al-Jamiʿ/ al-Jamie

[al-Jaamiʿ/ al-Jaamie]

funaanaa, sassaabaa, walitti qabaa 3:9 I
Template:Audio ٱلْغَنىُّ

ٱلْغَنيُّ

ّالغنى

\ الغنيّ

الغنى

الغني

al-Ghāniyy/

al-Ghānī

al-Ghani

[al-Ghaani]

Dureessaa, soreessaa, ofdanda'aa 39:7, 47:38, 57:24 I, A, D
Template:Audio ٱلْمُغْنِىُّ

ٱلْمُغْنِيُّ

المغنىّ

\ المغنيّ

المغنى

المغني

al-Mugh·niyy/

al-Mugh·nī

al-Mughni Badhaadhsaa 9:28 V
Template:Audio ٱلْمَانِعُ المانع al-Māniʿ/

al-Mānīʿ

al-Maniʿ/ al-Manie

[al-Maaniʿ/ al-Maanie]

Ittisaa, Kan ofirraa ittisu, Gaachana, wantee See al-Kafʿamī (1992:61)
Template:Audio ٱلْضَّارُ \ الضّار

الضار

aḍ-Ḍārr/

aḍ-Ḍārr

Adh-Dharr

[Adh-Dhaarr]

gidiraa, Miidhaa, hubaa 6:17; al-Kafʿamī (1992:58)
Template:Audio ٱلْنَّافِعُ \ النّافع

النافع

an-Nāfiʿ/

an-Nāfīʿ

An-Nafi‘/ An-Nafie

[An-Naafiʿ/ al-Naafie]

faayidaa qabeessa, gaarii 30:37
Template:Audio ٱلْنُّورُ \ النّور

النور

an-Nūr/

an-Nūr

An-Nur

[An-Nour]

Ifa 24:35 I
Template:Audio ٱلْهَادِى

ٱلْهَادِي

الهادى

الهادي

al-Hādiy/

al-Hādī

al-Hadi

[al-Haadi]

Qajeelchaa 22:54 I
Template:Audio ٱلْبَدِيعُ البديع al-Badiyʿ/

al-Badīʿ

al-Badiʿ[al-Badiyʿ/ al-Badiye] Ka'umsa, jalqaba Kan wal hin madaalle, Kan hin dhaqqabne, bareedaa 2:117, 6:101 I
Template:Audio ٱلْبَاقِى

ٱلْبَاقِي

الباقى

الباقي

al-Bāqiy/

al-Bāqī

al-Baqi

[al-Baaqi]

Kan Hin Jijjiiramne,  Daangaamaleessa, Kan Bara Baraa, waaraa 55:27; al-Kafʿamī (1992:64) V
Template:Audio ٱلْوَٰرِثُ

ٱلْوَارِثُ

الوٰرث

الوارث

al-Wārith/

al-Wārith

al-Warith

[al-Waarith]

Dhaalaa 15:23, 57:10 P
Template:Audio ٱلْرَّشِيدُ \ الرّشيد

الرشيد

ar-Rashiyd/

ar-Rashīd

Ar-Rashid

[Ar-Rasheed]

Qajeelchaa karaa sirrii Not mentioned in the Quran
Template:Audio ٱلْصَّبُورُ \ الصّبور

الصبور

aṣ-Ṣabūr/

aṣ-Ṣabūr

As-Sabur/ As-Ssabur/ As-Swabur

[As-Sabour/ As-Ssabour/ As-Swabour]

obsaa 2:153, 3:200, 103:3 I
[* = classical calligraphic short written form]
Template:SupTemplate:By whom. Template:Space Template:Sup D = Direct;Template:Clarify V = from Verb; A = from Adjective or Adjectival Phrase; I = from Indefinite noun;

P = from Plural noun; O = Other

Wabii[gulaali | lakkaddaa gulaali]

  1. Please note the written Arabic spelling of the names written in Arabic in the table are in the vowelled Classical/Quranic form (proper = in the Quran and Ahādith) with the square bracketed "[.]" variant of the written Arabic forms given in common or modern texts—usually in media, some long vowels and punctuations are omitted for the easier typing and reading.
  2. Namoonni HAADHA MANAA isaanii waliin walqunnamtii saalaa jalqabuuf utuu jedhanii, utuu qunnaamtii hin godhiin jalaa qaamni kormaa dhangala’u ykn eegalanii daqiiqaa 1 gaditti xumuran rakkoo kana qabu jedhamee yaadama. Waanti kun takkaa yoo nama qabate waan nama hin gadhiifne yokaan nama waliin hafu miti. Waqxii tokkoof nama mudatee baduus danda’a, namoota tokko tokkorrammoo turuu danda’a. Dhibee kana kan fidu kana jedhamee quba itti qabamee adda baafamuu baatus kanneen armaan gadii waliin ta’anii harka keessaa qabu. 1. Dhiphina/muddama sammuu (stress) 2. Yeroo hedduu garmalee gadduu (depression) 3. Sodaan walqunnaamtii saalaa hin danda’u jedhu dursee sammuu keessa jiraachuu. 4. Miira balleessaa qabaachuu (guilt) namatti dhaga’amuu 5. Rakkoon hariiroo jaalalaa (relation ship) jiraachuu. AKKAMIIN OFGARGAARUU DANDEENYA? Namoota rakkoo kana qaban keessaa 95% osoo qoricha mana yaalaa hin barbaadiin maloota armaan gadii kana keessaa kan isaaniif ta’u fayyadamanii dhibee kana ofirraa balleessu. 1. Afuura dheeraa (deap breath ) fudhachuu. Yoo xixiqqeessanii afuura baafatan gara dafanii sanyii kormaa dhangalaasuutti geessa. 2. Qofaatti shaakaluu. Kun mala tuttuquu (masturbation) fayyadamuun yoo sanyiin kormaa dhangala’uuf jedhu gidduutti dhaabuudha. Ammas irra deddeebi’anii hojjachuudhaan of shaakalsiisuudha. Yoo kana godhanyoo qaamaan haadha manaa yokaan jaalallee isaanii bira deeman illee qabachuu danda’an. 3. Yoo qunnaamtii saalaa godhan yoo miirri olka’ee sanyiin kormaa dhangala’uuf jedhu bakka qaamni saalaa dhiiraa (penis) qaamarraa itti ka’u jalaaan jabeessanii gadi qabuu (Squeezing) akka dafee hin dhangalaane gargaara. Kanas qofaa ofii shaakaluun gaariidha. 4. Yoo qunnaamtii saalaa goodhamu guutummaa guutuutti yaada keenya qaama saalaa keenyarra kaa’uu dhiifnee bakka biraa yaadaa raawwachuun hedduu gargaara. 5. Jarjaruu fi ariifannaa, sodaa fi miirota kana fakkaatan haga dandeenye ofirraa fageessuu qabna. 6. Namootni walqunnaamtii saalaa yeroo dheeraaf hin godhiin yoo turan waan kun akka mudatu ni taasisa. Akkuma deddeebineen raawwanneen garuu fooyya’aa deema. 7. Yoo qunnaamtii saalaa goonu akkuma miirri olka’aa deemee gara dhangala’uutti dhiyaateen sochii gadi xiqqeessuudha. Yoo garmalee sosocho’an dafee akka dhangala’u waan taasisuuf. Fayyaan faaya Dhibee Wal qunnamtii Saalaa Dafanii Xumuruu Faayidaa Timiraa Mallattoo Dhukkuba Kalee fi Wantoota Gochuu Qabnu Mallattolee Dadhabuu Onnee Dhiita'uu Qaama Saala Dhiiraa(Varicocele)fi Mallatto Isaa Haphachuu Rifeensaa Akkamiin Ittisuu Dandeenya? Mallattoo, Ka'umsaa fi Furmaata Hir'ina Dhiigaa Dhukkuba Huuba Qoonqoo/Toonsilii Faayidaa Jinjibilli Qabu