Lubbiyyoo saalaa (gametes)

Wikipedia irraa

Gaameetiin seelii walhormaataa orgaanizimii tokkoo yoo ta'u, seelii saalaa jedhamuunis ni waama. Gosoota gosoota gaameetii morfoloojiidhaan adda ta’an lama uumuun, fi tokkoon tokkoon namaa gosa tokko qofa kan oomishan keessatti, dubartiin nama dhuunfaa kamiyyuu gosa gaameetii guddaa— Hanqaaquu jedhamu—fi dhiirri gosa xiqqaa— sanyii kormaa jedhamu oomishuuf . Seelonni sanyii kormaa ykn sanyii kormaa sababa flagellum, caasaa boca funyaanii qabuu fi seelii akka socho’uu fi socho’u taasisu irraa kan ka’e xiqqaa fi socho’oo dha. Faallaa kanaatiin, tokkoon tokkoon seelii hanqaaquu ykn Hanqaaquu baay’ee guddaa fi kan hin sochoone dha. [1] Gabaabumatti gaameetiin seelii hanqaaquu (gaameetii dubartii) ykn sanyii kormaa (gaameetii dhiiraa) dha. Beeylada irratti killiyaas ykn ovaarii dubartootaa keessatti bilchaata, sanyii kormaan immoo qaama saalaa dhiiraa keessatti guddata. Yeroo walhormaataa, ispeermaatozoon fi Hanqaaquu walitti makamanii orgaanizimii haaraa diploid uumu . [1] Gaameetonni odeeffannoo jeneetikii nama dhuunfaa walakkaa, gosa tokkoon tokkoon isaanii irraa ploidy tokko kan qabatanii fi karaa meiosis, kan seelii jarmii tokko fishinii lama keessa darbu, bu'aan isaas gaameetota afur akka uumamu kan uumamanidha. [2] Baayoloojii keessatti gosti gaameetii orgaanizimiin tokko oomishuuf ramaddii saala isaa murteessa.

Gaameetiin seelii walhormaataa orgaanizimii tokkoo yoo ta'u, seelii saalaa jedhamuunis ni waama. Gosoota gosoota gaameetii morfoloojiidhaan adda ta’an lama uumuun, fi tokkoon tokkoon namaa gosa tokko qofa kan oomishan keessatti, dubartiin nama dhuunfaa kamiyyuu gosa gaameetii guddaa— Hanqaaquu jedhamu—fi dhiirri gosa xiqqaa— sanyii kormaa jedhamu oomishuuf . Seelonni sanyii kormaa ykn sanyii kormaa sababa flagellum, caasaa boca funyaanii qabuu fi seelii akka socho’uu fi socho’u taasisu irraa kan ka’e xiqqaa fi socho’oo dha. Faallaa kanaatiin, tokkoon tokkoon seelii hanqaaquu ykn Hanqaaquu baay’ee guddaa fi kan hin sochoone dha. [1] Gabaabumatti gaameetiin seelii hanqaaquu (gaameetii dubartii) ykn sanyii kormaa (gaameetii dhiiraa) dha. Beeylada irratti killiyaas ykn ovaarii dubartootaa keessatti bilchaata, sanyii kormaan immoo qaama saalaa dhiiraa keessatti guddata. Yeroo walhormaataa, ispeermaatozoon fi Hanqaaquu walitti makamanii orgaanizimii haaraa diploid uumu . [1] Gaameetonni odeeffannoo jeneetikii nama dhuunfaa walakkaa, gosa tokkoon tokkoon isaanii irraa ploidy tokko kan qabatanii fi karaa meiosis, kan seelii jarmii tokko fishinii lama keessa darbu, bu'aan isaas gaameetota afur akka uumamu kan uumamanidha. [2] Baayoloojii keessatti gosti gaameetii orgaanizimiin tokko oomishuuf ramaddii saala isaa murteessa.

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named :1
  2. 2.0 2.1 Empty citation (help)