Loobistarii

Wikipedia irraa
Loobstaroota Trenton, Maine keessatti bittaa eegaa jiran

Loobstaroonni maatii ( Nephropidae, walfakkaata Homaridae ) kanneen soqoleeyyii galaanaa ti. Qaama dheeraa funyaan maashaa kan qaban yoo ta’u, lafa galaanaa irratti qaawwa ykn boolla keessa jiraatu. Miila isaanii shanan keessaa sadii cirracha kan qaban yoo ta’u, lamaan isaanii isa jalqabaa dabalatee, yeroo baay’ee kanneen biroo caalaa baay’ee guddaa dha. Highly prized as seafood, lobsters dinagdeen barbaachisaa kan ta'ee fi yeroo baay'ee meeshaalee bu'aa guddaa argatan keessaa tokko naannoo qarqara galaanaa isaan jiraatan keessatti.