L'Enciclopèdia afaan Vaaleenshiyaatiin

Wikipedia irraa

L'Enciclopèdia afaan Vaaleenshiyaatiin jechuun insaayikilooppiidiyaadha Afaan Vaaleenshiyaati keessatti Mudde 2, 2007 uumame. Waxabajjii 2, 2022tti walumaa galatti barruulee 25,443 qaba ture.

L'Enciclopèdia sagantaa bilisaa MediaWiki fayyadama fi tola ooltotaan kan uumame yoo ta'u, akkuma wiikii hedduu fayyadamaan interneetii kamiyyuu irratti tumsuu waan danda'uuf. Asxaa L'Enciclopèdia keessatti dhaadannoo Odeeffannoo Bilisaa afaan Valencian mul'ata.

Akka L'Enciclopèdia jedhutti, "insaayikilooppiidiyaa tokkicha dambiiwwan Vaaleenshiyaa Vaaleenshiyaaf fayyadamu", Normes d'El Puig kan Akkaadaamii Mootii Aadaa Vaaleenshiyaa bara 1979 irraa eegalee fi akkasumas "kan tokkicha afaan Vaaleenshiyaan Hawaasa ofii isaa Vaaleenshiyaa irraa oomishame." akkasumas dhaggeeffattoota Vaaleenshiyaaf kan qophaa'edha".

Kaayyoowwan L'Enciclopèdia keessaa tokko insaayikilooppiidiyaa qabiyyee bilisaa afaan Vaaleenshiyaan qopheessuu fi afaanii fi aadaa Vaaleenshiyaa interneetii irratti babal'isuudha.