Jump to content

Konveekshinii

Wikipedia irraa
Fakkeenya konveekshinii ho'aa mantiilii lafaa keessatti . Bakkeewwan ho’aan diimaan, bakkeewwan qorraa halluu diimaatiin agarsiifamu. Meeshaan ho’aan, dhangala’aa xiqqaa qabu kan jala jiru gara oliitti kan socho’u yoo ta’u, akkasumas meeshaan qorraa gubbaa irraa gara gadiitti socho’a.

Konveekshiniin (naannee o'aa ykn huffisoo) iddoo wal jijjiiruu molokiyuulotaatiin. Kunis,sochii suudoowwan yaa’aa tokkoo hoo’a bakka tokko irraa gara bakka biraatti dabarsuudha.Huffisoo yaa'oowwan (gaasotaa fi dhangala’oo) keessatti raawwata.