Jump to content

Kilabii Ameerikaa

Wikipedia irraa

Club de Fútbol América SA de CV, yeroo baayyee Club América ykn salphaatti América jedhamuun kan beekamu kilabii kubbaa miilaa ogummaa qabu yoo ta'u teessoo isaa magaalaa Meksikoo keessa jira . Maqaa ijoollee Las Águilas (The Eagles) jedhamuun kan moggaafame yoo ta'u, Liga MX, sadarkaa olaanaa kubbaa miilaa Meksikoo irratti dorgoma. Kilabichi bara 1916 kan hundeeffame yoo ta'u, bara 1959 irraa eegalee dhaabbata miidiyaa hawaasaa Televisa jedhamu qaba. Gareen kun taphoota dirree isaa irratti taphatu Estadio Azteca, istaadiyeemii guddaa Laatiin Ameerikaa fi addunyaa irratti isa guddaa ta'e keessatti.

Ameerikaan miseensota hundeessitoota Primera División keessaa tokko. Kilabichi dorgommii yeroo dheeraa Guwaadalaajaaraa waliin qaba, sababiin isaas lamaan isaanii gareewwan biyyattii keessatti milkaa'inaafi jaallatamo ta'anii fi kilaboota gadi bu'anii hin beekne qofa waan ta'aniif . Taphoota isaan gidduutti taasifamu El Súper Clásico jedhamuun beekama, dorgommii guddaa Meksikoo keessatti ta'ee fudhatama, fi addunyaa irratti isa guddaa keessaa tokko. Ameerikaan tapha darbii Cruz Azul fi Club Universidad Nacional waliinis taphatti . Kilaboonni kun waliin ta'uun " Big Four " kubbaa miilaa Meeksikoo ta'u.

Kilabiin Ameerikaa kubbaa miilaa Meeksikoo garee kamiyyuu caalaa waancaa baay'ee injifateera. Biyya keessaa kilabichi waancaa liigii kudha afur, akkasumas waancaa Koopaa Meeksikoo ja'a, fi waancaa Kaampiyoon de Kaampiyoones ja'a galmeessisuun rikoordii galmeessee jira. Dorgommiiwwan idil-addunyaa irratti Ameerikaan waancaa kilaboota FIFAn beekamtii argatan kudhan injifattee jirti, kunis kilabii naannoo CONCACAF irraa dhufeef baay’inaan kan injifate yoo ta’u, waancaa shaampiyoonsi liigii/Shaampiyoonsi liigii KONKAAF torba, waancaa CONCACAF Giants tokko, fi waancaa Koopaa Interamericana lama galmeessiteetti. Kilabichi garaagarummaa hedduu qaba, kanneen keessaa injifannoo, qabxii, fi goolii galchuun sadarkaa liigii yeroo hunda irratti sadarkaa tokkoffaa qabaachuu, sadarkaa xumuraa irratti taphoota baay'ee taphachuu, taphoota xumuraa xumuraa baay'ee taphachuu (19) fi baay'ee lammaffaa bahuun, Cruz Azul (10, 6 xumura playoff dabalatee) waliin. Bara 2021tti Ameerikaan Federeeshinii Seenaa fi Istaatistiksii Kubbaa Miilaa Idil-addunyaatiin kilabii Ameerikaa Kaabaa waggoota kurnan jalqabaa (2001–2011) jaarraa 21ffaa keessaa isa gaarii ta'uun moggaafame.