Jump to content

Kaleessituu(Telescope)

Wikipedia irraa
Kaleessituu calaqqisiisaa Hooker kan inchii 100 (2.54 m) ta'e kan naannoo Los Angeles, USAtti argamutti Observatory Mount Wilson keessatti argamu, Edwin Hubble'n jijjiirama diimaa galaaksii safaruu fi babal'ina waliigalaa uumama cufaa argachuuf itti fayyadame.

Kaleessituun ykn fagiidhoon (Afaan ingiliziin:- Telescope) meeshaa ooptikaalaa wantoota fagoo jiran sirriitti arguun hubachuuf gargaaruu dha. Kanaaf Kaleessituun meeshaa qorannoo xinhawaa qaamolee samii keessa fagaatanii argaman kanneen akka Urjilee, lafjoo, balbala'a, qorsaa, qanqorsaa qorachuuf garagaara jechuu dha. Kalesituun lafa gubbaatti yookiin samii keessatti akka tajaajilan gochuun ni danda`ama. Fakkeenyaaf kaleessituun Huubilii buufata qorannoo xinhawaa samii keessatti argama. Odeeffannoowwan madanaan qaamolee hawaa keessaa irraa dhufu Kaleessituu kanaan funaanamee argannoo fi qorannoo dhalli namaa geggeessu deeggara.

Kaleessituuwwan qabatamaan beekaman jalqabaa kaleessituuwwan caccabsan kanneen leensii ykn kalaa geejjibaa qaban yoo ta’an, jalqaba jaarraa 17ffaatti Nezerlaanditti kan kalaqamanidha. Isaanis hojiiwwan lafaa fi xin hawaa lamaan isaaniif itti fayyadamaa turan .

Kaleessituu jaarraa 17ffaa