Jump to content

Ji’oomeetirii jabaa

Wikipedia irraa

Ji’oomeetiriin jabaa damee herregaa kan ji’oomeetirii iddoo akkammii sadii qoratudha. akkammii sadii jechuun akkaataa iddoo nuti keessa jiraannu jechuudha. Gosti ji’oomeetirii kun kan qophaa’ee fi kan galmaa’e warra Gibxii fi Giriikota duriiti.

Fakkeenya uumama ji’oomeetirii jabaa irraa:

Tetrahedron
(fuulafree)
Kuboo
(fuula jaha) .
Ellipsoid
(Fuulluggee)
Ikoosaaedroon

(fuuldigdamee)

Haayiperbolooyidii
(fuulgarlamboollee))