Istaadiyeemii Addis Ababaa

Wikipedia irraa

Istaadiyeemiin Addis Ababaa Istaadiyoo kaayyoo hedduu Addis Ababaa, Itoophiyaa keessatti argamu dha. Yeroo baay'ee taphoota kubbaa miilaaf kan oolu yoo ta'u, meeshaalee atleetiksii kan qabu ta'us. Istaadiyeemichi namoota 35,000 qaba.