Jump to content

Ibantu

Wikipedia irraa

Aanaan Eebantuu aanolee godina Wallagga Bahaa keessaa ishee tokko taatee kan kallatii kaaba lixa godinchaatti argamtudha. Magaalli guddoon aanaa kanaa #HINDEE jedhamti. Magaalaa beekamtuu biraas ni qabdi. QEELLOO jedhamti. Magaalli Gatamaa Waaqoo fi Oomaa Dilalloos achuma keesatti argamu. Aaanan Eebantuu Kaabaa fi Kaaba Lixaan Mootummaa Naannoo Beenishaangul Gumuziin daangeffamti. Kibbaan Aanaa Limmuu, bahaan Aanaa Giddaa Ayyaanaatiin daangeeffamtee argamti. Eebantuu Biyya aanaa goototaa jedhamtee beekamti. Bara sirna Naafxanyaa, namootni aanaa kanaa duula hamaa humna habashaa irratti taasisaa turaniiru. Adda waraanaattis namni aanaa kanaa kan keessa jiru hin mo'amu jedhu. Aanaan kun adda qabdi. Beektotas hedduu qabdi. Jaarsoliin seenaa Oromoo gadifageenyaan beekanis aanaa kana keessatti ni argamu. Aanaa kana keessatti sanyiiwwaan akka Waayyuu, Aliitoo, Sinichoo, Jomottoo, Amuumaa, Jaggaa fi kkkf baayinaan keessatti ni argamu.