Hidhoo haayidiroojiinii

Wikipedia irraa
Akkaayaa hidhoo haayidiroojiinii (1) molakiyuulota bishaanii gidduu jiru

Hidhoon haayidiroojiinii gosa hidhoo keemikaalaa molakiyuulii orbitaali(jeemawaa) atoomii haayidroojinii yeroo orbitaalaa(jeemawa) atoomotaa elektirooneegaativiitii ol'aanaa qabanu walirra bu'u hidhoo kovaalantii fi molakiyuulii bant-lamee ta'e uumu.Yeroo molakiyuulii bant-lamee haayidroojiinii of keessa qabu kun molakiyuulii bant-lamee haydiroojinii qabu biroo waliin walnyaatu hidhoo uumamu dha.